Hoe werkt Speltherapie?

Speltherapie vindt plaats in een spelkamer. De spelkamer is speciaal ingericht om het kind zoveel mogelijk ruimte en vrijheid te geven om te spelen en zo te vertellen wat hen bezighoudt. 
De speltherapeut volgt het kind in zijn spel en verstaat de taal van spelen. 
Speeltaal en woordtaal worden met elkaar verbonden en er wordt betekenis verleend aan de spelbeelden die het kind laat zien. 
De speltherapeut ondersteund het kind bij het uiten en verwerken van emoties. Binnen het spel kunnen er oplossingen worden gezocht en kan een kind met verschillende vormen van gedrag experimenteren. Hierdoor komt een kind weer in zijn kracht te staan en ontstaat er ruimte om te groeien. 

 

ONZE WERKWIJZE

Aanmelden

Ouders/verzorgers kunnen hun kind zelf aanmelden voor speltherapie. Dit kan telefonisch of via het contactformulier. Ook scholen, instellingen of (huis)artsen kunnen speltherapie adviseren.

Middels een telefonisch kennismakingsgesprek beoordelen we de aanmelding en maken we een inschatting of speltherapie de juiste behandelwijze is. 


Intake

Voorafgaand wordt er een intakeformulier verstuurd met vragen over de ontwikkeling van het kind. Tijdens het intakegesprek bespreken we de reden van aanmelding en de hulpvraag.
De speltherapeut bekijkt samen met de ouders/verzorgers aan welke doelen er gewerkt kan worden.  


Behandeling/ begeleiding

In de beginfase van de speltherapie staat kennismaking met het kind en de relatieopbouw centraal. Er wordt gestart met een aantal spelobservaties, na de observatieperiode volgt een adviesgesprek en wordt een behandelplan opgesteld.


Wekelijks volgt uw kind een sessie speltherapie van 50 minuten. Na ongeveer iedere 5 sessies plannen we een oudergesprek/voortgangsgesprek.
Een kind komt niet alleen naar speltherapie maar maakt deel uit van een systeem/gezin. Een goede samenwerking en afstemming met ouders en bijvoorbeeld school heeft een positieve invloed op het verloop van de therapie. Tijdens deze gesprekken zal de speltherapeut haar bevindingen van de therapiesessies met ouders delen en vragen naar de voortgang thuis en op school. Er is ruimte voor opvoedvragen en psycho-educatie. 
Wij hebben regelmatig zorgoverleg met de betrokken kinder-jeugdpsycholoog/regiebehandelaar, indien nodig werken wij samen. Ook werken wij integraal samen met eventuele betrokken hulpverleners van het kind/gezin.  


Afbouw therapie

Als de doelen behaald zijn wordt de therapie afgebouwd. Het kind kan zonder therapeutische hulp weer verder op eigen kracht.

 

VERGOEDING

Zijn Praktijk voor speltherapie is een gecontracteerde zorgaanbieder in de regio Alkmaar. Hieronder vallen de gemeentes: Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest. 

 

Speltherapie valt onder jeugdhulp en wordt met een verwijsbrief van de huisarts, CJG, of medisch specialist vanuit de gemeente vergoed.